ŻŁOBEK NA POLNEJ

Strona główna

Drodzy Rodzice!

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów telefonicznych, działając na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, po konsultacji z Powiatową Stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka informuję, iż od dnia 11 maja 2020 roku wznowione zostały zajęcia opiekuńcze Żłobka na Polnej. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego placówka działała w ustalonym reżimie sanitarnym. Liczba dzieci w grupach zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia,  będzie ograniczona. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących. Dzieci do żłobka należy przyprowadzać zgodnie z deklaracjami wysłanymi drogą meilową. Dziecko przyprowadzone do placówki bez wcześniejszego uzgodnienia z uwagi na obowiązujące wymogi sanitarne może zostać nie przyjęte.


Proszę Państwa o przemyślane decyzje dotyczące uczęszczania dzieci do żłobka tak, abyśmy mogli objąć opieką osoby potrzebujące. Jednocześnie przesyłam informację o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą informacją

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-przysluguje-rowniez-po-otwarciu-zlobka

Rodzice, którzy zadeklarują chęć posłania swoich pociech do żłobka, proszeni są o zgłoszenie tego faktu drogą meilową oraz wysłanie skanów lub zdjęć podpisanych  dokumentów otrzymanych na meila, najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym przyjściem dziecka do godziny 10.00 tj. jeżeli chcieliby Państwo, aby dziecko uczęszczało do żłobka od poniedziałku, informacje należy wysłać do środy do godziny 10.00.
Każdorazowo po otrzymaniu deklaracji będę się z Państwem kontaktowała w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka.

Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Kwapiszewska-Wolska

 

 

                Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny tak, abyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się cali i zdrowi. Będziemy na bieżąco przekazywać Państwu wszelkie informacje dotyczące pobytu dzieci w żłobku w przyszłym roku szkolnym.

                Przekazujemy Państwu link do z zajęć muzyczno-ruchowych, które przeprowadzamy z dziećmi. Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do wspólnej  zabawy  podczas pobytu w domu!

Pan Miłosz „Tuptaj maluszku”- https://www.youtube.com/watch?v=_cht9rDfYXg&t=759s

 

 

 

W ramach realizacji projektu :

„WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”

Od 06 października 2019 r., dzieci oraz ich rodzice, maja zapewnioną możliwość korzystania z konsultacji oraz zajęć ze specjalistami:

logopedą (w poniedziałki, piątki)

dietetykiem (w środy)

terapeutą-pedagogiem (w czwartki)

 

Zajęcia i konsultacje  odbywaja się w:

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach przy ul. Zielonej 22.

Szczegółowy harmonogram zajęć ze specjalistami znajduje się na tablicy ogłoszeń w żłobku.

 

Już działamy!

Żłobek na Polnej jest kameralnym miejscem, gdzie każdy maluch czuje się bezpiecznie oraz może rozwijać się w sposób harmonijny zgodnie z własnym tempem rozwoju. W pierwszych tygodniach funkcjonowania żłobka dużą uwagę poświęcamy procesowi adaptacji dzieci oraz nauce czynności samoobsługowych tak, aby każde dziecko w sposób bezpieczny oraz radosny korzystało z czasu spędzonego w placówce.

W trakcie dnia oprócz zabawy swobodnej rozwijającej zainteresowania dziecka prowadzone są zajęcia dydaktyczne które mają na celu wzmocnienie małej oraz dużej motoryki, umuzykalnienie, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, plastycznych oraz przyrodniczych. Podczas czynności higienicznych oraz samoobsługowych kadra zwraca uwagę na rozwijanie samodzielności dzieci.

Opiekunowie poświęcają również dużo uwagi oraz czasu na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa jest wrodzoną potrzebą dziecka, a przede wszystkim jego naturalną i najskuteczniejszą formą nauki– twórczą, radosną i bezpieczną. Postępy rozwoju są stale monitorowane przez opiekunów i specjalistów przy stałej współpracy z rodzicami.

 

 

Informujemy, że rekrutacja do żłobka w Gołębiu prowadzona w ramach realizacji projektu „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” została zakończona. Osoby, które ubiegają się o udział w projekcie zostaną ujęte na liście rezerwowej  i zakwalifikowane do projektu w momencie rezygnacji z udziału w projekcie bądź zakończenia udziału w projekcie osób biorących w nim udział.

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.