ŻŁOBEK NA POLNEJ

Strona główna

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka na Polnej.pdf

Zasady zgłaszania dzieci do Żłobka na Polnej rok 2022 2023.pdf

 

Szanowni Państwo.

Informuję, iż działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza placówka ogranicza swoje funkcjonowanie do dnia 18 kwietnia 2021 r, obejmując na wniosek rodziców dzieci którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek o zorganizowanie opieki oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych rodzic składa do dyrektora klubu dziecięcego na niżej załączonym druku.

 

 Wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka Polna.pdf

Katarzyna Majkutewicz

 

 

 Żłobek na Polnej jest placówką niepubliczną, funkcjonującą w ramach projektu WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO.
Żłobek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16.00. W placówce utworzonych zostało 15 miejsc dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Głównym założeniem żłobka jest opieka nad dziećmi, rozwijanie samodzielności oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju.
Żłobek na Polnej to miejsce, gdzie dzieci w harmonii i spokoju mogą rozwijać się we własnym tempie. Zajęcia opiekuńcze prowadzone są równolegle z wychowawczymi oraz edukacyjnymi. Dbamy o rozwój motoryki dziecka, umuzykalnianie, uspołecznienie oraz indywidualne zainteresowania, przy zachowaniu bezpieczeństwa każdego podopiecznego. Na co dzień organizowane są zajęcia plastyczne, sensoryczne czy muzyczne, a także ruchowe. Chcemy rozbudzać oraz wzmacniać naturalną ciekawość świata, prowadzącą do pełnego rozwoju dziecka. Stawiamy na aktywność i poznawanie środowiska.
Żłobek na Polnej prowadzimy zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 

 

We wrześniu działalność rozpoczynamy od okresu adaptacyjnego dla nowych maluchów. Dokładamy wszelkich starań, by pobyt w żłobku był bezpieczny dla każdego dziecka, jak i opiekunów. Zarówno pracownicy żłobka, jak i rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.