ŻŁOBEK NA POLNEJ

Nasza misja

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy dzieci w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju dzieci, a także ich dalszy los. Żłobek realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

  1. dobrem dziecka;
  2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych;
  3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka.

Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi żłobek w jego rozwoju.

Żłobek wypełnia zadania wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.