ŻŁOBEK NA POLNEJ

ETAPY  ROZWOJU  MOWY  DZIECKA

Opracowanie:  mgr Monika Gąsior – Kuflewska

wiek

etap rozwoju mowy 

rozwój mowy

0 – 1 rok

OKRES  MELODII

· śmiech, płacz, krzyk – jako forma kontaktu

· 1 – 6 miesiąc: głużenie (pojedyncze, przypadkowe dźwięki, często nieartykułowane)

· 6 – 12 miesiąc: gaworzenie (celowo wydawane dźwięki o charakterze sylab

· świadoma artykulacja sylab mających znaczenie: da, pa, na, ka, am

1 – 2 rok

OKRES  WYRAZU

· porozumiewanie się za pomocą sylab oznaczających całe słowa (jedna sylaba może oznaczać wiele słów)

· wyrazy dźwiękonaśladowcze

· podwójne użycie sylab ( bubu, kaka)

· pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, daj, am,

2  -  3 rok

OKRES  ZDANIA

· wyrażenia/zdania dwuczłonowe: daj am , tata chodź 

· zdania 3 – 5 wyrazowe

· rozwojowa niepłynność mówienia (ok.3 r.ż. )

3  -  5 rok

 OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ

· dłuższe wypowiedzi (kilkuzdaniowe)

· rozwojowa niepłynność mówienia

· mowa dziecinna (seplenienie, reranie)

· agramatyzmy

· przestawianie, zamiana sylab

· opuszczanie sylab

· upraszczanie grup spółgłoskowych: klanka [szklanka],

· neologizmy (nowe tworzone przez dziecko słowa)

· wiek  pytań ( a dlaczego…? )

 5  -  7 rok

OKRES DOSKONALENIA MOWY

· poprawna wymowa wszystkich głosek ( poprawna artykulacja głosek: sz, ż, cz, dż oraz r )

zdania poprawne gramatycznie

wypowiedzi bogate treściowo

  • bogactwo słownictwa czynnego i biernego,
  • sprawność składniowa
  • poprawność akcentu i informacji, 

  

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.