ŻŁOBEK NA POLNEJ

SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO ODDYCHANIA PRZEZ USTA

Oddychanie jest nieodłącznym elementem naszego życia  i powinno przebiegać prawidłowo. Podczas choroby, w przypadku niedrożnego nosa dziecko może otwierać usta, próbując ułatwić sobie oddychanie. Problem pojawia się wtedy, gdy  po przebytej chorobie oddychanie ustami pozostaje!

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, m.in.:

– hipotonia (obniżone napięcie) mięśni narządu żucia i twarzy;
– częste infekcje górnych dróg oddechowych;
– ssanie smoczka, palca, pieluszki;
– przerost migdałka podniebiennego i gardłowego

Długotrwałe oddychanie przez usta prowadzi do licznych konsekwencji, m.in.:

– częstych chorób – powietrze, które przechodzi przez nos ulega ogrzaniu i częściowemu oczyszczeniu.  

   Dziecko, które oddycha przez usta pozbawione jest naturalnej bariery ochronnej i częściej ulega infekcjom  

   (nieogrzane powietrze trafia bowiem bezpośrednio do płuc);

powstawania wad wymowy – podczas złego toru oddechowego język nie unosi się do podniebienia                         

   Sprzyja to problemom z połykaniem (połykanie infantylne) oraz przyczynia się do powstawania wad

   wymowy

– obniżenia napięcia mięśniowego warg i żuchwy.

 Opracowanie: mgr Monika Gąsior-Kuflewska

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.