ŻŁOBEK NA POLNEJ

Program „Maluch+” 2021

 

Dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana przez Wojewodę Lubelskiego na realizację zadania z zakresu utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pod nazwą:

„Zapewnienie funkcjonowania 14 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ŻŁOBKU NA POLNEJ, Gołąb  ul. Polna 22c, 24-100 Puławy

Instytucja dofinansowywana: ŻŁOBEK NA POLNEJ

Wartość dofinansowania: 13 440,00 zł

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.