ŻŁOBEK NA POLNEJ

Projekt badawczo-rozwojowy

Zajęcia z dziećmi w wieku żłobkowym prowadzone są w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Technologie multimedialne we wspieraniu rozwoju dzieci w żłobkach”. Celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie i ewaluacja aplikacji opartej o interaktywne powierzchnie multimedialne. Aplikacja będzie dostosowana do poziomu rozwoju ogólnego i potrzeb dzieci uczęszczających do żłobków. Celem ewaluacji będzie sprawdzenie czy zajęcia oparte o interaktywne powierzchnie multimedialne angażują dzieci, a tym samym pozwalają osiągnąć zakładany cel edukacyjny. Projekt stanowi odpowiedź na dużą popularność nowoczesnych metod edukacyjnych wprowadzanych do pracy wychowawczej i opiekuńczej już na wczesnych etapach rozwoju dzieci. Wybór interaktywnych powierzchni multimedialnych wynika z dążenia do zapewniania dzieciom bezpieczeństwa, poprzez wybór takich multimediów, które w jak największym stopniu wiążą się z naturalnym fizycznym otoczeniem sali, w której odbywają się zajęcia. Przeciwieństwem są te techniki multimedialne, które wiążą się z większym stopniem imersji i zaangażowaniem dziecka w pracę z techniką, np. aplikacje oparte o tablety, stoły multimedialne, itp. Powierzchnie interaktywne stanowią formę rozszerzenia rzeczywistości o elementy wyświetlane na danej powierzchni przez rzutnik multimedialny. Powierzchnia ta staje się następnie miejscem wykonywania przez dzieci zadań i ćwiczeń.

Aktywność dziecka nie sprowadza się tylko do biernego oglądania ekranu ale wiąże się z wykonywaniem zadań wymagających ogólnego zaangażowania uczestników zajęć. Zamiarem autorów jest zaprojektowanie aplikacji zgodnej z charakterystyką rozwojową dzieci, a następnie określenie wartości nowoczesnych technologii edukacyjnych w pracy wychowawczo-opiekuńczej żłobków. Przy spełnieniu założenia z Etapu 1 projektu – aplikacja będzie angażować dzieci i zachęcać je do ćwiczeń – w etapie 2 zbadana zostanie skuteczność i wartość edukacyjna. Etap 2 będzie oparty o eksperymentalny model badań, w którym sprawdzone zostanie, czy umiejętności rozwinięte z użyciem nowoczesnych technologii usprawniają funkcjonowanie dzieci w innych – nie-multimedialnych – aktywnościach.

Właśnie rozpoczynamy 1 Etap prowadzonego projektu badawczo-rozwojowego!

Zadania Etapu 1:

  1. Desk-research – przegląd dostępnych na rynku rozwiązań edukacyjnych związanych z interaktywnymi powierzchniami multimedialnymi oraz specjalistycznej literatury naukowej określającej zasadność, cele, wartość, czynniki chroniące i czynniki ryzyka technologii multimedialnych we wspieraniu rozwoju dzieci w pierwszych latach życia.
  2. Zaprojektowanie scenariuszy gry opartej o powierzchnie multimedialne – po zakończeniu desk-research, we współpracy z ekspertami z zakresu pedagogiki i psychologii, opracowany zostanie scenariusz gry zawierający informacje o elementach interaktywnych, zadaniach do wykonania w grze, celach edukacyjnych gry, wymaganiach sprzętowych, wymaganiach wobec opiekuna prowadzącego zajęcia, zawartości graficznej, szczegółowych krokach prowadzenia gry.
  3. Przygotowanie aplikacji – wersja alfa gry opartej interaktywne powierzchnie. Proces programowania aplikacji do wersji alfa będzie obejmował wszystkie niezbędne prace programistyczne i graficzne.
  4. Opracowanie ankiety obserwacyjnej dotyczącej zaangażowania dzieci w zajęcia, stopnia osiągania przez nie zakładanych celów edukacyjnych, trudności i barier napotykanych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem aplikacji. Ankieta będzie zawierała szereg pytań, na które będzie opowiadał opiekun dzieci obserwujący ich zaangażowanie w zajęcia i jakość ich funkcjonowania w trakcie pracy z aplikacją. W pracy nad ankietą udział wezmą eksperci z zakresu pedagogiki, psychologii i programowania.
  5. Testy wersji alfa. Celem pierwszych testów będzie sprawdzenie mechaniki gry, poprawności kodu programistycznego, adekwatności do rzeczywistych warunków pracy z dziećmi, możliwości osiągniecia zakładanych celów edukacyjnych. Testy wersji alfa zostaną przeprowadzone w dwóch fazach: 1 – test sprzętu i poprawności działania aplikacji; 2 – test pilotażowy w trakcie zajęć z min. 5 dzieci celem określenia adekwatności projektu warunków pracy z dziećmi. Po przeprowadzeniu testów do aplikacji będą wprowadzone modyfikacji usprawniające jej działanie. Źródłem informacji do wprowadzenia modyfikacji będą rezultaty testów sprzętowych i pilotażu, informacje od opiekunów realizujących grę i wyniki ankiety obserwacyjnej.
  6. Przygotowanie wersji beta. Po wprowadzeniu modyfikacji z etapu poprzedniego, opracowana zostanie ostateczna wersja aplikacji. Zostaną przeprowadzone ponowne zajęcia z aplikacją, tym razem w wersji beta, w trakcie których badane będzie funkcjonowanie i zaangażowanie dzieci. Do badań zostanie użyta zaprojektowana ankieta obserwacyjna, wypełniana niezależnie przez dwóch obserwatorów posiadających doświadczenie z zakresu pedagogiki.
  7. Podsumowanie. Na podstawie wyników z badania aplikacji w wersji alfa i wersji beta, określona zostanie przydatność aplikacji pod względem zaangażowania dzieci w zajęcia edukacyjne i możliwości realizacji celów edukacyjnych w wykorzystaniem interaktywnych powierzchni multimedialnych.

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.